Laboratoře výpočetní techniky (dále jen laboratoře) Matematického ústavu (dále jen MÚ) Slezské univerzity v Opavě (dále jen SU) jsou pro účely tohoto provozního řádu definovány jako veškerý hmotný i nehmotný majetek umístěný v místnostech 11 a 14 v přízemí budovy Na Rybníčku 1 v Opavě. Laboratoře jsou zřízeny za účelem poskytování přístupu k informačním technologiím a zdrojům potřebným pro výuku na Slezské univerzitě v Opavě (dále jen univerzita). V laboratořích studenti SU naplňují právo na přístup k informačním technologiím potřebným pro studium ve studijním programu [§ 62 písmeno g zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) v platném znění] v souladu s tímto řádem a dalšími platnými normami SU a ČR.

Odpovědnost za provoz laboratoře nese v době výuky vyučující; mimo výuku osoba vykonávající dozor v laboratoři (dále jen laborant).

K informačním technologiím umístěným v laboratoři mají přístup pouze oprávněné osoby, jimiž jsou především studenti a zaměstnanci univerzity. O přístupu jiných osob (dále jen hostů) rozhoduje ředitel Matematického ústavu nebo jeho oprávněný zástupce. Činnost hosta smí povolit i vyučující nebo laborant, ale jen za předpokladu, že k tomu existuje volná kapacita a že činnost hosta nebude v rozporu s ostatními ustanoveními tohoto provozního řádu.

Zařízení laboratoří přednostně využívají oprávněné osoby k aktivitám souvisejícím s výukou a studiem; absolutní přednost má plánovaná výuka. Jiné činnosti lze v laboratořích vykonávat jen je-li splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
a) Činnosti jsou v souladu s akademickým posláním univerzity a dalšími ustanoveními tohoto provozního řádu a je k nim volná kapacita (tj. nelze předpokládat, že o přístup k témuž zařízení v téže době bude usilovat jiná oprávněná osoba za účelem výuky nebo studia); tyto činnosti povoluje laborant nebo (v době výuky) vyučující.
b) Činnosti jsou schváleny ředitelem MÚ nebo jeho zástupcem a oznámeny uživatelům laboratoře nejméně tři dny předem.

Je zakázáno přemisťovat zařízení a vybavení učeben jakož i připojovat další zařízení k laboratorní síti bez souhlasu laboranta nebo vyučujícího. Dále je zakázáno provádět změny hardwarové konfigurace zařízení. Softwarovou konfiguraci zařízení lze měnit jen pokud neovlivní další uživatele a zařízení a uživatel ji před odchodem uvede do původního stavu.

Uživatelé laboratoří jsou povinni se chovat tak, aby svým jednáním nenarušovali provoz laboratoří a nerušili ostatní uživatele v práci. Mobilní telefony, přehrávače a jiná zařízení produkující rušivý zvuk musí být před vstupem do laboratoří vypnuty.

Uživatelé jsou povinni se vyvarovat aktivit, generujících nepřiměřenou zátěž zařízení laboratoří nebo zařízení navazujících; výjimky povoluje laborant.

Dbejte na čistotu. Do laboratoří je zakázáno vnášet jídla a nápoje. Rovněž je zakázáno vnášet nebezpečné předměty.

Je zakázáno používat zařízení laboratoře k jakékoliv komerční aktivitě. Zakázána je i jakákoliv činnost politicky, nábožensky nebo rasově motivovaná. Je přísně zakázáno používat prostředky laboratoře pro aktivity, které jsou v rozporu s platnými zákony, univerzitními normami nebo s obvyklými normami občanského soužití. Je zakázáno hromadné rozesílání nevyžádaných e-mailových zpráv.

Je zakázáno pracovat pod cizí identitou nebo o ni jen usilovat. Je zakázáno využívat laboratoř k neautorizovanému přístupu k informačním zdrojům nebo o něj jen usilovat.

Veškerá činnost na zařízeních připojených k počítačové síti podléhá i pravidlům pro provoz příslušné sítě (viz Pravidla užívání počítačové sítě Slezské univerzity v Opavě, směrnice rektora č. 17/2004).

Je přísně zakázáno užívat nebo šířit autorská díla [viz zákon č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění] bez svolení autora, jakož i užívat nebo šířit autorská díla, z nichž byly odstraněny údaje o původci nebo oprávněném poskytovateli díla a o licenčních podmínkách. Šířením díla se rozumí i pouhé jeho umístění do veřejně přístupného adresáře (např. www).

Instalovat software pokrytý licencí ve správě MÚ smí pouze laborant, a to pouze v diskovém prostoru k tomu určeném a pouze v rozsahu povoleném osobou pověřenou správou softwarových licencí na MÚ. Uživatel smí sám instalovat jen takový software, jehož je sám autorem, nebo software volně šiřitelný (freeware a shareware), a to výlučně do svého adresáře. V takovém případě uživatel plně odpovídá za to, že instalace a další užití software je v souladu s příslušnými licenčními podmínkami.

Laboranti jsou oprávněni monitorovat využívání zařízení laboratoří pouze v rozsahu nezbytném pro statistické účely; všechny údaje registrované při takovém monitorování musí být anonymní. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti správců sítí, k nimž jsou zařízení laboratoří připojena.

Porušení tohoto provozního řádu může být důvodem k dočasnému pozastavení přístupu do laboratoří osobě, která provozní řád porušila nebo umožnila porušit, případně k dočasnému i trvalému odejmutí práv, která taková osoba měla a jejichž prostřednictvím došlo k porušení provozního řádu. Obzvláště závažné nebo opakované porušení tohoto řádu studentem VŠ bude posuzováno jako disciplinární přestupek a vztahují se na něj ustanovení § 64 až 66 zákona o vysokých školách. Osoba, která v laboratoři zaviní škodu, je povinna vzniklou škodu uhradit.

V Opavě dne 4. 10. 2007

Michal Marvan

zástupce ředitele MÚ pro výpočetní techniku